API Testing với Postman (Phần 19) – Phân biệt và sử dụng các loại variables

Nội dung bài viết
I. Cách sử dụng các loại biến trong postman script1. Biến Global2. Biến Collection3. Biến Environment4. Biến Local5. Biến IterationII. Cách lấy giá trị các biến Dynamic1. Cách gọi biến bên ngoài script2. Cách gọi biến
Read more