Phân biệt và sử dụng Implicit Wait, Explicit Wait và Fluent Wait

Chắc bài này sẽ chẳng có ai đọc mấy, nhưng mà mình vẫn phải viết vì để tránh việc các bạn phải switch sang page khác kiếm thông tin về những cái này. Image from page https://www.qafox.com/ Selenium Webdriver là… Read more

Bài 5: Cách tạo Page Class, Controller Class và Page Element Class

I. Page Class LoginPage
public class LoginPage { LoginActController loginActController; LoginVerifyController loginVerifyController; private LoginPage() { } private LoginPage(LoginActController loginActController, LoginVerifyController loginVerifyController) { this.loginActController = loginActController; this.loginVerifyController = loginVerifyController; } public static LoginPage getLoginPage() { return new LoginPage(new LoginActController(), new LoginVerifyController());
Read more