Phân biệt và sử dụng Implicit Wait, Explicit Wait và Fluent Wait

Chắc bài này sẽ chẳng có ai đọc mấy, nhưng mà mình vẫn phải viết vì để tránh việc các bạn phải switch sang page khác kiếm thông tin về những cái này. Image from page https://www.qafox.com/ Selenium Webdriver là… Read more

Sử dụng Loadable Component trong Page Object

Nội dung bài viết
I. Vì sao lại cần Loadable Component?II. Cách sử dụng Loadable Component như thế nàoIII. Cơ chế của Loadable ComponentIV. Tổng kết
I. Vì sao lại cần Loadable Component? Như trong bài về Page Object mình… Read more

Bài 5: Cách tạo Page Class, Controller Class và Page Element Class

Nội dung bài viết
I. Page ClassII. Controller Class1. act Controller2. Verify Controller3. GET ControllerIII. Page Element ClassIV. Lưu ý
I. Page Class LoginPage
public class LoginPage { LoginActController loginActController; LoginVerifyController loginVerifyController; private LoginPage() { } private LoginPage(LoginActController loginActController, LoginVerifyController
Read more