[Bài 13] Log thông tin request

Từ version 4.4.0 trở về trước, Rest-Assured chỉ log được 1 trong những thứ sau: ALL HEADERS COOKIES BODY STATUS PARAMS METHOD URI Ví dụ:
RestAssured.filters(new RequestLoggingFilter(LogDetail.ALL)); given().get("/user");
hoặc
given().filter(new RequestLoggingFilter(LogDetail.BODY)).get("/user");
Từ version 4.5.0, Rest-Assured cho phép chọn nhiều LogDetail… Read more

[Bài 9] Challenge-Build body object có cấu trúc phức tạp

Nếu bạn đã follow series Rest-Assured từ đầu đến giờ, bạn thấy hầu hết body đều có cấu trúc rất đơn giản. Ví dụ như trong bài 4:
{ "id": 1, "firstName": "Vernon", "lastName": "Harper", "email": "egestas.rhoncus.Proin@massaQuisqueporttitor.org", "programme": "Financial Analysis",
Read more