Phương pháp test security cho web application (Phần 1)

Xin được nói trước, series này hoàn toàn là do mình lược dịch từ chương 20 của cuốn sách The Web Application Hacker’s Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws, First edition. Link ở đây: http://mdsec.net/wahh/.
Nội dung bài viết
I. Tổng quát về
Read more