Cách set property và sử dụng property trong JMeter

Image copy from https://www.redline13.com/blog/2022/03/server-index-is-now-a-jmeter-property/ I. Property là gì Nói nôm na, nó là 1 loại biến global, share cho tất cả các threads trong jmeter khi bạn run test. Nó nên chỉ có 1 giá trị cố định từ trước… Read more