Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface

I. Mô hình POM
II. Cấu trúc Project theo mô hình mới
Ta phân chia thành 4 layers: Tests: nơi viết testPages nơi trung gian để gọi các controllersControllers: nơi xử lý các vấn đề khác nhau: Actions, Get Values,… Read more