[Bài 3] Xác định elements bằng CSS Selector trong Selenium Webdriver

Khi bắt đầu tìm hiểu và học về Selenium Webdriver, mình thấy rất nhiều sách chỉ ra các cách để xác định vị trí của các elements trên trang web, đọc muốn hoa mắt và cảm thấy rất mơ hồ.… Read more