Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface

I. Mô hình POM
II. Cấu trúc Project theo mô hình mới
Ta phân chia thành 4 layers: Tests: nơi viết testPages nơi trung gian để gọi các controllersControllers: nơi xử lý các vấn đề khác nhau: Actions, Get Values,… Read more

[Bài 12] Refactor code dựa vào việc sử dụng POM (Page Object Model)

Mình nhắc lại kiến thức lập trình một chút. OOP (Object-Oriented Programming) nhìn tất cả mọi vật là Object – đối tượng. Đối tượng được định nghĩa trong các class có các thuộc tính và các hành động khác nhau.… Read more