Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface

I. Mô hình POM

II. Cấu trúc Project theo mô hình mới

Ta phân chia thành 4 layers:

  • Tests: nơi viết test
  • Pages nơi trung gian để gọi các controllers
  • Controllers: nơi xử lý các vấn đề khác nhau: Actions, Get Values, Verify State of Elements
  • Web Element: nơi chứa các Element của pages

Trên project thì chúng ta có thể structure như sau:

III. Tổng kết

Trên là tổng quan của mô hình và các thành phần mà ở những bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn implement. Hi vọng là nó đủ hứng thú để các bạn tiếp tục theo dõi blog của mình 😀

1 thought on “Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface

  1. Pingback: Bài 2: Code test khi áp dụng Fluent Interface | GiangTester Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *