[Bài 13] Log thông tin request

Từ version 4.4.0 trở về trước, Rest-Assured chỉ log được 1 trong những thứ sau: ALL HEADERS COOKIES BODY STATUS PARAMS METHOD URI Ví dụ:
RestAssured.filters(new RequestLoggingFilter(LogDetail.ALL)); given().get("/user");
hoặc
given().filter(new RequestLoggingFilter(LogDetail.BODY)).get("/user");
Từ version 4.5.0, Rest-Assured cho phép chọn nhiều LogDetail… Read more