About Giang Nguyen

Một tester bình thường, xuất thân từ trường đại học kinh tế, làm việc trái ngành. Biết nhiều thứ nhưng chẳng giỏi thứ nào, tóm lại trung bình.