Phương pháp test security cho web application (Phần 1)

Xin được nói trước, series này hoàn toàn là do mình lược dịch từ chương 20 cuốn sách The Web Application Hacker’s Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws, First edition. Link ở đây: http://mdsec.net/wahh/. I. Tổng quát về phương pháp… Read more