[Bài 9] Hoàn chỉnh test script login – Xử lý duplicate code

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn xử lý việc duplicate code một cách đơn giản và sẽ còn sử dụng cách này để làm những bài tiếp theo. Ta thấy 2 cái test case ở bài trước, đều có… Read more