[Bài 12] Refactor code dựa vào việc sử dụng POM (Page Object Model)

Mình nhắc lại kiến thức lập trình một chút. OOP (Object-Oriented Programming) nhìn tất cả mọi vật là Object – đối tượng. Đối tượng được định nghĩa trong các class có các thuộc tính và các hành động khác nhau.… Read more

[Bài 9] Hoàn chỉnh test script login – Xử lý duplicate code

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn xử lý việc duplicate code một cách đơn giản và sẽ còn sử dụng cách này để làm những bài tiếp theo. Ta thấy 2 cái test case ở bài trước, đều có… Read more