Bài 5: Cách tạo Page Class, Controller Class và Page Element Class

I. Page Class LoginPage
public class LoginPage { LoginActController loginActController; LoginVerifyController loginVerifyController; private LoginPage() { } private LoginPage(LoginActController loginActController, LoginVerifyController loginVerifyController) { this.loginActController = loginActController; this.loginVerifyController = loginVerifyController; } public static LoginPage getLoginPage() { return new LoginPage(new LoginActController(), new LoginVerifyController());
Read more

[Bài 14] Sử dụng Dummy Data vào trong TestCase và Fix trường hợp Unable to locate element

LƯU Ý: Do mình các class càng ngày càng dài, nên mình chỉ viết những đoạn thay đổi, đoạn nào như cũ, mình sẽ thay thế bằng dấu “…” I. Sử dụng Dummy data vào trong TestCase Ở bài trước,… Read more