Bài 5: Cách tạo Page Class, Controller Class và Page Element Class

I. Page Class

 • LoginPage
public class LoginPage {

  LoginActController loginActController;
  LoginVerifyController loginVerifyController;

  private LoginPage() {
  }

  private LoginPage(LoginActController loginActController, LoginVerifyController loginVerifyController) {
    this.loginActController = loginActController;
    this.loginVerifyController = loginVerifyController;
  }

  public static LoginPage getLoginPage() {
    return new LoginPage(new LoginActController(), new LoginVerifyController());
  }

  public LoginActController act() {
    return loginActController;
  }

  public LoginVerifyController verify() {
    return loginVerifyController;
  }
}
 • HomePage
public class HomePage {

  HomeVerifyController homeVerifyController;

  private HomePage() {
  }

  private HomePage(HomeVerifyController homeVerifyController) {
    this.homeVerifyController = homeVerifyController;
  }

  public static HomePage getHomePage() {
    return new HomePage(new HomeVerifyController());
  }

  public HomeVerifyController verify() {
    return homeVerifyController;
  }
}

Mối quan hệ giữa Test và Page Class:

II. Controller Class

1. act Controller

public class LoginActController {

  LoginElement loginElement = getLoginElement();

  public LoginActController inputUsername(String username) {
    loginElement.USER_LOGIN.sendKeys(username);
    return this;
  }

  public LoginActController inputPassword(String password) {
    loginElement.USER_PASS.sendKeys(password);
    return this;
  }

  public void submit(){
    loginElement.SUBMIT_BUTTON.click();
  }

}

Để tạo ra sự liên kết giữa các method thì ta sẽ dùng kỹ thuật Method Chaining:

 • Với method tạo ra Flow, ta sẽ return lại chính Object đó.
 • Với method chấm dứt Flow, ta sẽ return void

2. Verify Controller

public class HomeVerifyController {

  HomeElement homeElement = getHomeElement();

  public HomeVerifyController() {
  }

  public HomeVerifyController isRightURL() {
    assertEquals("http://localhost/wp/wp-admin/", getChromeDriver().getCurrentUrl());
    return this;
  }
}

3. GET Controller

Phần này đợi bài khác mình sẽ hướng dẫn.

III. Page Element Class

public class LoginElement {

  @FindBy(id="user_login")
  WebElement USER_LOGIN;

  @FindBy(id = "user_pass")
  WebElement USER_PASS;

  @FindBy(id = "wp-submit")
  WebElement SUBMIT_BUTTON;

  WebDriver driver;

  private LoginElement() {
    this.driver = getChromeDriver();
    PageFactory.initElements(driver, this);
  }

  public static LoginElement getLoginElement() {
    return new LoginElement();
  }

}

IV. Lưu ý

Trong những Class trên, mình hay sử dụng kỹ thuật khởi tạo Object thông qua Static method:

 • Đặt method constructor là private
 • Tạo ra 1 static method return lại Object bằng việc sử dụng private constructor phía trên.

Toàn bộ source code của phần này, bạn có thể xem tại đây.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] ← Previous Next → […]

Ivy
Ivy
3 years ago

Cám ơn Giang.

Khôi
Khôi
3 years ago

anh oi làm sao truyền url vô vậy anh
BaseTest3 và getChromeDriver() là như thí nào vậy anh?

kkk
kkk
3 years ago

bài viết hay quá, nhưng mình gập lỗi NullPointer
bạn có thể share code len github dc không bạn