[Bài 15] Convert json sang POJO (2) – Khi value có thể là 1 phần tử (object) hoặc nhiều phần tử (array)

Đây là 1 trường hợp hiếm gặp nhưng cũng không phải là không có.

 • Khi value là 1 phần tử dạng object
{
 "result": {
  "date": "20-7-2022",
  "value": 1
 }
}
 • Khi value là nhiều phần tử dạng array
{
 "result": [
  {
   "date": "20-7-2022",
   "value": 1
  },
  {
   "date": "2-8-2022",
   "value": 2
  }
 ]
}

Jackson hỗ trợ việc tự detect xem cái đó là 1 phần tử hay nhiều phần tử rồi gom chung lại hết thành List. Nếu chỉ là 1 phần tử thì sẽ là 1 List có 1 phần tử.

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
import io.restassured.response.Response;
import lombok.Data;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.List;

import static io.restassured.RestAssured.given;

public class MappingJacksonTest {

  @Data
  static class Wrapper {
    @JsonFormat(with = JsonFormat.Feature.ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY)
    public List<Result> result;
  }

  @Data
  static class Result {
    public String date;
    public int value;
  }

  @Test
  void name() {
    Response res = given().get("https://extendsclass.com/mock/rest/172d73cdc37983f088b057b64047da5c/1");
    Wrapper wrapper = res.as(Wrapper.class);
    System.out.println(wrapper.getResult().get(0).getDate());
  }

  @Test
  void name2() {
    Response res = given().get("https://extendsclass.com/mock/rest/172d73cdc37983f088b057b64047da5c/2");
    Wrapper wrapper = res.as(Wrapper.class);
    System.out.println(wrapper);
  }
}
 • Bạn cần đánh dấu @JsonFormat(with = JsonFormat.Feature.ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY) vào field nào muốn Jackson chú ý đến. Trong ví dụ là field result, sau đó Jackson sẽ tự làm phần còn lại.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments