API Testing với Postman (Phần 28) – Extract response dạng Array

Để lấy value của 1 key trong json object thì đơn giản, nhưng nhiều bạn hơi lung túng với việc extract value mà có kết hợp json object + json array. Mình viết bài này hướng dẫn 1 số trường hợp cơ bản, sử dụng thuần túy các function của javascript. Mình sẽ hướng dẫn thêm cách khác mà sử dụng library lodash ở bài sau.

Mình có response như sau:

[
  {
    "name": "product1",
    "state": {
      "DefinitionId": "product card",
      "Id": "32919b8c"
    },
    "status": "Done",
    "type": "order"
  },
  {
    "name": "product2",
    "state": {
      "DefinitionId": "product account",
      "Id": "4999b8cf"
    },
    "status": "NotDone",
    "type": "order"
  },
  {
    "name": "product3",
    "state": {
      "DefinitionId": "@3222",
      "Id": "1111111111"
    },
    "status": "NotDone",
    "type": ""
  }
]

I. Tôi muốn lấy Id của object đầu tiên

//Lưu response dưới dạng JSON
const resBody = pm.response.json();

//Get first ID
let firstId = resBody[0].state.Id;
console.log(`firstId is ${firstId}`); //32919b8c
 • Vì response là array, nên ta lấy object bằng index resBody[0]
 • Sau đó, ta lấy value theo trình tự các key .state.Id

II. Tôi muốn lấy toàn bộ các Id nằm trong response

Mình giới thiệu 2 cách để làm

Cách 1: Sử dụng function forEach()

//Lưu response dưới dạng JSON
const resBody = pm.response.json();

let all_id = [];
resBody.forEach(item => all_id.push(item.state.Id));
console.log(`all_id is ${all_id}`); //32919b8c,4999b8cf,1111111111
 • Đầu tiên, mình tạo ra 1 array rỗng all_id, nó giống như cái thùng chứa, để lát nữa sẽ lưu các Id.
 • Dùng forEach() để duyệt từng phần tử của response (nằm trong biến resBody)
 • Với từng phần tử như vậy, ta sẽ lưu Id vào trong all_id thông qua function push()

Cách 2: Sử dụng function map()

//Lưu response dưới dạng JSON
const resBody = pm.response.json();

//Get all ID using map()
let all_id_2 = resBody.map(item => item.state.Id);
console.log(`all_id_2 is ${all_id_2}`); //32919b8c,4999b8cf,1111111111
 • Function map() có nghĩa là biến đổi, mapping với nhau. Trong TH này, từng object phần tử trong response, sẽ được map vào từng Id trong 1 cái array mới.

Chi tiết của function map()đây.

III. Tôi muốn lấy toàn bộ các Id phụ thuộc vào 1 điều kiện nào đó

Ví dụ 1: Lấy Id đầu tiên mà object chứa nó có name=product1

//Lưu response dưới dạng JSON
const resBody = pm.response.json();

let expect_obj = resBody.find(item => item.name === "product1");
let id = expect_obj.state.Id;
console.log(`id is ${id}`); //32919b8c
 • Function find() sẽ kiểm tra từng phần tử trong array, phần tử đầu tiên thỏa mãn điều kiệu (item.name === "product1") sẽ được lưu vào biến expect_obj
 • Sau đó, ta lấy Id như bình thường expect_obj.state.Id

Ví dụ 2: Lấy toàn bộ Id mà object chưa nó có type=order

Cách 1: Sử dụng function filter()

//Lưu response dưới dạng JSON
const resBody = pm.response.json();

let expect_obj_2 = resBody.filter(item => item.type === "order");
let id_2 = [];
expect_obj_2.forEach((item) => id_2.push(item.state.Id));
console.log(`id_2 is ${id_2}`); //32919b8c,4999b8cf
 • Function filter() sẽ giúp lấy ra tất cả các object mà thỏa mãn điều kiện nên biến expect_obj_2 sẽ là array, nó khác với function find() ở trên.
 • Sau đó, mình lại dùng forEach() như phía trên từng nói.

Cách 2: Sử dụng function map()

//Lưu response dưới dạng JSON
const resBody = pm.response.json();

let id_3 = resBody.map(item => {
  if(item.type === "order"){
    return item.state.Id;
  }
});
console.log(`id_3 is ${id_3}`); //32919b8c,4999b8cf
 • Function map() thì mình đã nhắc ở trên, nhưng khác 1 chỗ là mình có check điều kiện trước khi mapping.

IV. Tổng kết

Trên đây là những script đơn giản nhưng rất hay được dùng trong postman, hi vọng có ích cho các bạn đang phải làm việc với postman hàng ngày.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ms tai
ms tai
1 year ago

Xong api test rùi giờ làm sao dựng được giao diện bạn