[Bài 14] Tạo request body là array

Mình muốn send request có body như sau

[
  {
    "itemId": "abcde32366",
    "category": 11111,
    "attributes": {
      "name": "Quan ao mua dong",
      "description": "good product",
      "brand": "30768"
    },
    "skus": [
      {
        "id": "test",
        "sku": "",
        "price": 1100000,
        "quantity": 10
      }
    ]
  }
]

I. Tạo POJO để mapping

Ở đây, vì lười và vì mình ko muốn tạo nhiều class nên mình sẽ sử dụng nested class như sau:

Lưu ý: ở đây mình tạo ra các constructor có sẵn data để test cho nhanh, trong thực tế các bạn sẽ ko nên hard code như vậy.

import lombok.Data;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

@Data
public class Product {
  private String itemId;
  private int category;
  private Attribute attributes;
  private List<Skus> skus; //Tạo list của Sku

  public Product() {
    this.itemId = "abcde32366";
    this.category = 11111;
    this.attributes = new Attribute();
    this.skus = Arrays.asList(new Skus()); //Tạo list của Sku
  }

  @Data
  public static class Attribute {
    private String name;
    private String description;
    private String brand;

    public Attribute() {
      this.name = "Quan ao mua dong";
      this.description = "good product";
      this.brand = "30768";
    }
  }

  @Data
  public static class Skus {
    private String id;
    private String sku;
    private long price;
    private int quantity;

    public Skus() {
      this.id = "test";
      this.sku = "";
      this.price = 1100000;
      this.quantity = 10;
    }
  }
}

II. Viết Test

public class ProductTest {

  @Test
  void name() {
    Product product = new Product();
    given().log().all().contentType(ContentType.JSON)
        .body(Arrays.asList(product)) (1)
        .post("https://postman-echo.com/post")
        .prettyPrint();
  }
}

(1) Điểm quan trọng là phải tạo ra 1 list product cho body, mình sẽ làm điều đó thông qua

 • Arrays.asList –> phù hợp cho java 8
 • List.of –> phù hợp cho java 11

Request log như sau:

Request method:	POST
Request URI:	https://postman-echo.com/post
Proxy:			<none>
Request params:	<none>
Query params:	<none>
Form params:	<none>
Path params:	<none>
Headers:		Accept=*/*
				Content-Type=application/json
Cookies:		<none>
Multiparts:		<none>
Body:
[
  {
    "itemId": "abcde32366",
    "category": 11111,
    "attributes": {
      "name": "Quan ao mua dong",
      "description": "good product",
      "brand": "30768"
    },
    "skus": [
      {
        "id": "test",
        "sku": "",
        "price": 1100000,
        "quantity": 10
      }
    ]
  }
]

3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments