[Bài 11] Muốn dùng rest-assured thì học gì

Đây chỉ là những thứ mình thường dùng, không phải là những thứ bắt buộc phải dùng.

Mình đã có 1 thời gian không ngắn để tìm hiểu và học tập, một phần cũng vì không có overview của cả project. Nên mình tổng hợp những thứ cần thiết để tạo project API Automation Test sử dụng Rest-Assured vào trong bài này. Hi vọng list tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn đang mày mò có cái nhìn tổng quát hơn và rõ ràng hơn về mục đích và vị trí của từng thành phần.

#LibraryGoalsReference
Build toolGradle
Maven
https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html
https://maven.apache.org/
Test runnerJUnit5https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
LibraryRest-assuredMake HTTP requesthttps://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
Jackson-databindConvert POJO <–> Jsonhttps://github.com/FasterXML/jackson-databind/wiki
JavafakerFake datahttps://github.com/DiUS/java-faker
LombokReduce verbose codehttps://projectlombok.org/
Hamcrest
AssertJ
Assert valuehttp://hamcrest.org/JavaHamcrest/tutorial
https://assertj.github.io/doc/#assertj-core-quick-start
Allure-junit5Custom reporthttps://docs.qameta.io/allure/
Typesafe:configRead config filehttps://github.com/lightbend/config#using-hocon-the-json-superset
JsonPathExtract Jsonhttps://github.com/json-path/JsonPath
Những library cần thiết khi code rest-assured

Dưới đây là các mô hình mô tả việc sử dụng các thư viện

Các library dùng cho việc gọi request
Các library dùng cho manage test và các config cần thiết
Mangage các phase của quá trình run test

Đây là tổng thể, từ ngoài vào trong.

Overview của project

Tổng kết lại thì project được chia làm 3 levels:

  • Level project: Build tool (Maven hoặc Gradle) sẽ quản lý
  • Level test: Test framework (Junit 5, TestNG) sẽ quản lý
  • Level request: đó là việc của rest-assured

Nếu bạn muốn tự học thì có thể tìm hiểu những thứ mình nói ở trên, còn nếu “lười” hoặc tự tìm hiểu thấy khó, hãy đăng ký lớp training của mình. 😀 (2 phút quảng cáo)

1 thought on “[Bài 11] Muốn dùng rest-assured thì học gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *