[Bài 14] Sử dụng Dummy Data vào trong TestCase và Fix trường hợp Unable to locate element

LƯU Ý: Do mình các class càng ngày càng dài, nên mình chỉ viết những đoạn thay đổi, đoạn nào như cũ, mình sẽ thay thế bằng dấu “…” I. Sử dụng Dummy data vào trong TestCase Ở bài trước,… Read more

[Bài 12] Refactor code dựa vào việc sử dụng POM (Page Object Model)

Mình nhắc lại kiến thức lập trình một chút. OOP (Object-Oriented Programming) nhìn tất cả mọi vật là Object – đối tượng. Đối tượng được định nghĩa trong các class có các thuộc tính và các hành động khác nhau.… Read more

[Bài 9] Hoàn chỉnh test script login – Xử lý duplicate code

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn xử lý việc duplicate code một cách đơn giản và sẽ còn sử dụng cách này để làm những bài tiếp theo. Ta thấy 2 cái test case ở bài trước, đều có… Read more