About Giang Nguyen

Một tester bình thường, xuất thân từ trường đại học kinh tế, làm việc trái ngành. Biết nhiều thứ nhưng chẳng giỏi thứ nào, tóm lại trung bình.

Java collection cheat sheet

Copy image from https://viblo.asia/ For java_intermediate course. https://giangtester.com/khoa-hoc-java-intermediate/ I. Collection is a “bag” = unordered listsNo direct implem­ent­ation
Collection<String> names = new ArrayList<>(); - Add one element names.add("john"); System.out.println(names); //[john] - Add multiple elements names.addAll(List.of("james, harry")); System.out.println(names); //[james, harry] -----------------------------------------
Read more

[Bài 13] Log thông tin request

Từ version 4.4.0 trở về trước, Rest-Assured chỉ log được 1 trong những thứ sau: ALL HEADERS COOKIES BODY STATUS PARAMS METHOD URI Ví dụ:
RestAssured.filters(new RequestLoggingFilter(LogDetail.ALL)); given().get("/user");
hoặc
given().filter(new RequestLoggingFilter(LogDetail.BODY)).get("/user");
Từ version 4.5.0, Rest-Assured cho phép chọn nhiều LogDetail… Read more