About Giang Nguyen

Một tester bình thường, xuất thân từ trường đại học kinh tế, làm việc trái ngành. Biết nhiều thứ nhưng chẳng giỏi thứ nào, tóm lại trung bình.

Cách set property và sử dụng property trong JMeter

Image copy from https://www.redline13.com/blog/2022/03/server-index-is-now-a-jmeter-property/ I. Property là gì Nói nôm na, nó là 1 loại biến global, share cho tất cả các threads trong jmeter khi bạn run test. Nó nên chỉ có 1 giá trị cố định từ trước… Read more