Bài 1: Setup project với Intellij IDEA và Gradle

Mình sử dụng Intellij là vì

 • giao diện của Intellij đẹp hơn Eclipse và Netbean
 • thao tác với Git trên Intellij dễ dàng hơn (ý kiến cá nhân)
 • short-cut keys tiện hơn (cũng là ý kiến cá nhân)

Mình sử dụng Gradle là vì:

 • mình ghét XML, nhìn rối vãi
 • hết =)))))

I. Cài đặt Intellij

Bạn down bản Community Edition ở đây https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Sau đó thì cài đặt như bình thường.

II. Cài đặt Gradle

Link https://gradle.org/install/

III. Khởi tạo project

IV. Môi trường để thực hành

Mình vẫn sẽ dùng wordpress để làm site thực hành. Các bạn có thể xem lại hướng dẫn ở đây. https://giangtester.com/bai-6-tao-wordpress-site-de-thuc-hanh-selenium/

V. Configuration

 • Edit file build.gradle
plugins {
  id 'java'
  id 'eclipse'
  id 'idea'
}

group 'com.giangtester'
version '1.0-SNAPSHOT'

sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8

repositories {
  mavenCentral()
}

dependencies {
  compile('org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.4.2')
  compile group: 'org.seleniumhq.selenium', name: 'selenium-java', version: '3.141.59'
}

test {
  useJUnitPlatform()
  testLogging {
    events "passed", "skipped", "failed"
  }
}
 • Add .gitignore to project
# Binaries
*.7z
*.dmg
*.gz
*.iso
*.jar
*.rar
*.tar
*.zip
*.war
*.ear
*.sar
*.class

# Maven
target/
test-output/
bin/
config/
report/

# IntelliJ project files
*.iml
*.iws
*.ipr
.idea/

# eclipse project file
.settings/
.classpath
.project

# OS
.DS_Store

# Misc
*.swp

# Log
*.log

.metadata
.gradle
/gradle
/build
/out

4 thoughts on “Bài 1: Setup project với Intellij IDEA và Gradle

 1. Pingback: Những cách cải tiến UI test Selenium webdriver | GiangTester Blog

 2. Pingback: [Bài 2] Cài đặt môi trường cần thiết cho Selenium Webdriver | GiangTester Blog

 3. Mình chưa hiểu lắm về việc dùng gradle thay cho xml. Bạn có thể giải thích kỹ hơn về tác dụng của xml/gradle đc k? Cảm ơn b nhiều

  • Gradle là built tool, ra đời sau Maven, Maven sử dụng xml, còn gradle sử dụng groovy.
   Hai cái này có chức năng tương tự nhau nhưng theo ý kiến cá nhân, em thích gradle hơn vì groovy dễ đọc, không rối rắm như xml.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *