[Bài 3] Request GET sử dụng Rest-Assured

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo 1 request GET. Bài này mình sẽ sử dụng app Student ở bài 1 và sử dụng API get list student.

API này có endpoint là : http://localhost:8080/student/list

package giangtester;

import io.restassured.RestAssured;
import io.restassured.response.Response;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

import static io.restassured.RestAssured.*;

public class GetListStudentTest {

  @Before
  public void init() {
    RestAssured.baseURI = "http://localhost";
    RestAssured.basePath = "/student";
    RestAssured.port = 8080;
  }

  @Test
  public void getListStudent() {
    Response res = given()
        .when()
        .get("/list");

    res.prettyPrint();
    res.then().statusCode(200);

  }
}

Trong 1 class mình có nhiều method Test, mỗi Test thì sẽ sử dụng chung lại những thành phần như baseURI, basePath, port –> viết tách riêng ra phần @Before

Rest-Assured là 1 thư viện Java DSL có nghĩa là nó là có sử dụng kiểu fluent builder

Java DSL – A Java based DSL using the fluent builder style.

Đây chính là cái kiểu viết code sử dụng 1 “chuỗi các method nối tiếp nhau bằng dấu chấm”.

Response res = given()
        .when()
        .get("/list");

Trong đó:

 • given() và when() là chỉ có mục đích viết code trở nên dễ đọc hơn.
given().when().get("/list");

is that same as:

get("/list");

Sau khi nhận được response, thì bạn có thể show nó ở console log để biết data sẽ có dạng như thế nào và sử dụng ValidatableResponse để verify response.

//verify status code
res.then().statusCode(200);

Có thể bạn đang muốn verify body của response, nhưng mình sẽ để nó lại ở đằng sau vì có rất nhiều cách để làm việc đó và cần được tách ra thành 1 bài riêng.

Run test để xem kết quả:

5 thoughts on “[Bài 3] Request GET sử dụng Rest-Assured

  • Dạo này mình hơi bận tí nên chưa viết thêm được, chứ ý tưởng phần Rest-Assured đã được lên plan đầy đủ rồi nhé.
   Sẽ có bài mới sớm thôi, stay tuned!

 1. Pingback: [Bài 5] Request PUT sử dụng Rest-Assured | GiangTester Blog

 2. Pingback: [Bài 2] Setup project sử dụng Rest-Assured | GiangTester Blog

 3. Pingback: [Bài 7] Project structure cho Automation Api Testing sử dụng Rest-Assured | GiangTester Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *