API Testing với Postman (Phần 16) – Thực hành test sử dụng Echo service

Nhiều bạn học test API muốn thực hành mà không biết phải làm thế nào. Thật may là postman có cung cấp 1 cái Echo service để giúp trong trường hợp như vậy. Các bạn chỉ cần làm theo các step sau đây để setup.

Step 1: Đã cài Postman app (bài 5)

Step 2: Vào link https://docs.postman-echo.com/?version=latest

Step 3: Click [Run in Postman]

Step 4: Bạn tự khám phá tiếp, và cố gắng thực hành nhiều nhất có thể.

Hết rồi, các bạn cần gì thì đặt câu hỏi ở phần comment nhé.

+2

1 thought on “API Testing với Postman (Phần 16) – Thực hành test sử dụng Echo service

  1. Pingback: API Testing với Postman (Phần 6) – Cách tạo Request | GiangTester Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *