API Testing với Postman (Phần 16) – Thực hành test sử dụng Echo service

Nhiều bạn học test API muốn thực hành mà không biết phải làm thế nào. Thật may là postman có cung cấp 1 cái Echo service để giúp trong trường hợp như vậy. Các bạn chỉ cần làm theo các step sau đây để setup.

Step 1: Đã cài Postman app (bài 5)

Step 2: Vào link https://docs.postman-echo.com/?version=latest

Step 3: Click [Run in Postman]

Step 4: Bạn tự khám phá tiếp, và cố gắng thực hành nhiều nhất có thể.

Muốn biết thêm nhiều kỹ thuật nữa, hãy đăng ký lớp postman script!

Hết rồi, các bạn cần gì thì đặt câu hỏi ở phần comment nhé.

1 thought on “API Testing với Postman (Phần 16) – Thực hành test sử dụng Echo service

  1. Pingback: API Testing với Postman (Phần 6) – Cách tạo Request | GiangTester Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *