Các loại Join trong SQL

I. Join là gì? Vì sao cần Join?

  • Join để kết nối 2 hoặc nhiều tables trong 1 câu query.
  • Join cần thiết vì mục tiêu của SQL là tránh duplicate thông tin bằng cách tách nhỏ thành các object khác nhau. Khi bạn cần thông tin mà nằm ở nhiều tables thì bạn phải dùng Join. Đơn giản vậy thôi.

II. Các kiểu Join trong SQL

Ví dụ: Có 2 tables, có điểm chung là cột id.

Các kiểu Join:

Inner Join
Left join
Right join
Full outer join
Cross join

III. Tổng kết

#TYPEGOAL
1Inner joinDùng khi chỉ muốn lấy những row mà match với nhau
2Left joinMuốn lấy toàn bộ Left table, nếu right table không có dữ liệu tương ứng thì đặt Null
3Right joinMuốn lấy toàn bộ Right table, nếu left table không có dữ liệu tương ứng thì đặt Null
4Full Outer joinLấy đủ cả 2 table, row nào ở 2 table không có dữ liệu tương ứng thì đặt null
5Cross joinTừng row của left table nối với từng row của right table.
Ví dụ: table 1 có 3 rows, table 2 có 4 rows thì nối 2 table sẽ có 4×3=12 rows

Bonus thêm 1 cái ảnh nữa cho dễ hình dung

Image from https://theartofpostgresql.com/blog/2019-09-sql-joins/

Hết rồi, hi vọng các bạn cùng mình học sql để hết sợ sql. =))))

2 thoughts on “Các loại Join trong SQL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *