Cách sử dụng Select trong SQL (phần 1)

Thông thường chúng ta (testers) chỉ làm việc với Select dạng đơn giản nên mình chỉ viết bài giới thiệu dạng đơn giản, những thứ phức tạp mình sẽ viết vào những bài sau.

I. Cấu trúc cơ bản của 1 câu Select

Trong đó, SELECT FROM là bắt buộc (mandatory), những thứ khác là không bắt buộc (optional). Lưu ý: Khi viết cú pháp SQL, những cái gì thuộc dạng keyword, ta nên viết hoa toàn bộ, những cái gì là thông tin của table thì viết bình thường.

  • SELECT: muốn lấy cái gì
  • FROM: lấy từ đâu
  • WHERE: điều kiện để lọc là gì
  • ORDER BY: sắp xếp dữ liệu ra sao

II. Các trường hợp cần lưu ý

1.SELECT

  • Bạn có thể dùng (*) để thể hiện rằng bạn muốn lấy toàn bộ các columns. Thường được sử dụng khi bạn muốn tìm hiểu cấu trúc của table lần đầu tiên.
SELECT * FROM Customers;

Lưu ý: Khi dùng với (*) thì bạn nên giới hạn kết quả trả về để tránh trường hợp dữ liệu của bảng đó quá nhiều, bạn không muốn đợi 1 lúc mới có kết quả.

SELECT TOP(5) * FROM Customers;
  • Khi đã biết được cấu trúc của table rồi, bạn có thể giới hạn chỉ xem những column nào mà cần thiết cho bạn thôi bằng cách liệt kê column_name sau keyword SELECT
SELECT TOP(5) Gender, FirstName
FROM Customers;
  • Đôi khi bạn lại muốn: chỉ lấy ra những dữ liệu duy nhất. Hãy dùng keyword DISTINCT
SELECT DISTINCT Gender
FROM Customers;
  • Bạn hoàn toàn có thể sử dụng DISTINCT cho nhiều column. Nó sẽ tìm những cặp khác biệt.
SELECT DISTINCT TOP (20) Gender, FirstName
FROM Customers

2.FROM

  • Nếu từ 1 table thì chỉ cần điền tên
  • Nếu từ 2 tables trở lên, vui lòng đọc bài Join

(còn nữa)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments