[Bài 8] Tách class, method để tránh duplicate code

Mình sẽ làm 2 phần:

 1. Tạo ra Base class để setup chung
 2. Tạo ra các class thực hiện phần call api riêng

I. Tạo ra Base class để setup chung

Phần này khá đơn giản, mình tạo ra 1 class, tạm đặt tên là BaseClass để chứa đoạn @BeforeAll.

public class BaseClass {

  @BeforeAll
  static void init() {
    RestAssured.baseURI = "http://localhost";
    RestAssured.basePath = "/student";
    RestAssured.port = 8080;
  }
}

Các bạn có thể xem ở commit

II. Tạo ra các class thực hiện phần call api riêng

Vì sao lại cần tách class để làm gì?

 • Hiện tại mình đang viết trực tiếp phần call API nằm trong các method @Test –> sẽ bị duplicate code giữa các test trong cùng 1 class với nhau. Ví dụ bạn có 3 Test liên quan đến phần GET –> bạn phải viết 3 lần dòng.
given().when().get("/list");
 • Khi làm API flow, 1 API có thể sẽ được rất nhiều flow gọi tới, nên việc viết tách riêng sẽ tập trung code –> dễ maintain.

Cách viết khá đơn giản. Ví dụ API Get Student

public class GetStudent {

  public Response getListStudent() {
    return given().log().all()
        .when()
        .get("/list");
  }

  public Response getListStudentById(String id) {
    return given().log().all()
        .when()
        .get("/{id}", id);
  }
}

Ở class Test, mình sẽ không cần phải viết lại given()… nữa

class GETListStudentTest extends BaseClass {

  GetStudent getStudent = new GetStudent();

  @Test
  public void getListStudent() {
    Response res = getStudent.getListStudent();
    res.then().statusCode(200);
  }

  @Test
  public void getFirstStudent() {
    Response res = getStudent.getListStudentById("1");
    res.then().statusCode(200).body("email", equalTo("adalberto.glover@yahoo.com"));
  }
}

Mình sẽ làm tương tự cho các API còn lại. Các bạn nên tự làm nốt cho 3 API kia, nếu không “tự xử” được thì xem cách làm của mình nhé.

public class POSTNewStudentTest extends BaseClass {

  private Student student;
  private final PostStudent postStudent = new PostStudent();

  @BeforeEach
  void createStudent() {
    student = Student.getInstance();
  }

  @Test
  void postNewStudent() {
    Response res = postStudent.createAStudent(student);
    res.then().statusCode(201).body("msg", equalTo("Student added"));
  }
}
public class PUTStudentTest extends BaseClass {

  private Student student;
  private final PutStudent putStudent = new PutStudent();
  private final GetStudent getStudent = new GetStudent();

  @BeforeEach
  void createStudent() {
    student = Student.getInstance();
  }

  @Test
  void changeInformationOfAnExistingStudent() {
    student.setFirstName("Giang");

    Response res = putStudent.updateStudent(student, "1");
    res.then().statusCode(200).body("msg", equalTo("Student Updated"));

    JsonPath jsonPath = getStudent.getListStudent().then().extract().body().jsonPath();
    List<Student> students = jsonPath.getList("", Student.class);
    assertThat(students.get(0).getFirstName(), equalTo("Giang"));
  }
}
public class DELETEStudentTest extends BaseClass {

  private Student student;
  private final PostStudent postStudent = new PostStudent();
  private final DeleteStudent deleteStudent = new DeleteStudent();

  @BeforeEach
  void createStudent() {
    student = Student.getInstance();
    postStudent.createAStudent(student);
  }

  @Test
  void deleteAnExistingStudent() {
    Response res = deleteStudent.deleteStudent(student);
    res.then().statusCode(204);
  }
}

Chi tiết, các bạn xem ở commit https://github.com/lucas-nguyen-17/restassured/commit/f4bc269cee32c90df51c91a91f9fc53ffda0d4a3

III. Kết luận

Đây là 1 technique rất đơn giản, nhưng khá hữu ích cho việc viết code dễ maintain hơn. Tất nhiên là code này vẫn đang chỉ ở giai đoạn nhập môn, còn nhiều vấn đề lắm, mình sẽ từ từ giải quyết ở các bài tiếp theo.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gio
Gio
11 months ago

Cho mình hỏi, cái hàm Student.getInstance(); thì viết như nào ạ