[Bài 9] Challenge-Build body object có cấu trúc phức tạp

Nếu bạn đã follow series Rest-Assured từ đầu đến giờ, bạn thấy hầu hết body đều có cấu trúc rất đơn giản. Ví dụ như trong bài 4: Bài này mình sẽ liệt kê ra 1 số object có cấu … Continue reading [Bài 9] Challenge-Build body object có cấu trúc phức tạp