Sử dụng javascript trong selenium (phần 1)

Lưu ý trước khi đọc bài

  • Mình muốn giải thích cách sử dụng javascript trong selenium, không có đóng góp kiến thức nào mới
  • Bạn ***tester nào đó vui lòng đừng copy về blog của bạn.

I. Cách viết và run javascript trong selenium

Ví dụ

WebDriver driver = new ChromeDriver();
//Cast ChromeDriver về JavascriptExecutor
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;  (1)

WebElement benzradio = driver.findElement(By.id("benzradio"));
//Click vào element có id = benzradio
js.executeScript("arguments[0].click()", benzradio); (2)
  • (1) Vì sao có thể cast từ WebDriver về JavascriptExecutor?

Theo code của selenium, ta thấy:

ChromeDriver extends RemoteWebDriverRemoteWebDriver implements JavascriptExecutor

Do đó, ChromeDriver là con của JavascriptExecutor –> có thể upcast được.

Upcasting Vs Downcasting in Java - GeeksforGeeks
Copy img from https://www.geeksforgeeks.org/upcasting-vs-downcasting-in-java/
  • (2) Vì sao lại là arguments[0] ?

Vì method này được định nghĩa như sau:

Object executeScript(String script, Object... args);
Trong đó,
String script --> bắt buộc
Object... args  --> optional

Object… args được gọi là varargs, nó có thể nhận 0, 1 hoặc nhiều phần tử, ví dụ:

executeScript(String script); --> 0 phần tử args
executeScript(String script, Object arg1); --> 1 phần tử args
executeScript(String script, Object arg1, Object arg2); --> 2 phần tử args
js.executeScript("arguments[0].click()", benzradio);

arguments[0] --> phần tử có index 0 trong số Object... args
arguments[0] chính là benzradio

Trong TH có nhiều phần tử Object… args

js.executeScript("arguments[0].click(); arguments[1].click();", benzradio, bmwradio);

arguments[0] = benzradio
arguments[1] = bmwradio

II. Làm thế nào để viết được script?

Bạn sẽ phải học cú pháp của javascript, những object liên quan đến DOM và có thể thử nghiệm trên console của devtool

Ví dụ 1: Click vào 1 element

Note:

WebDriver driver = new ChromeDriver();
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
js.executeScript("document.getElementById('bmwradio').click()");

Ví dụ 2: Get Text từ 1 element

Note:

  • Để show tab Console bên dưới tab Element, ấn ESC
  • Để query theo css dùng function querySelector
WebDriver driver = new ChromeDriver();
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
String script = "return document.querySelector('#radio-btn-example label:nth-child(3)').innerText";
String text = (String) js.executeScript(script);
System.out.println(text); // Benz

Bạn cần học thêm những function khác của 2 object Document và Element

III. Tổng kết

Đây là bài đầu tiên về javascript trong selenium, các bài sau sẽ được update dần theo tâm trạng và độ rảnh của tác giả. Hi vọng chút kiến thức này có ích cho bạn và giúp bạn thấy tự tin hơn khi sử dụng javascript trong selenium chứ không phải copy 1 cách tù mù từ trên mạng nữa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments