Cùng học Cypress (phần 2): Cài đặt môi trường

I. Download and Setup Nodejs

Down Nodejs từ https://nodejs.org/en/download/

Bạn tự chọn phiên bản phù hợp cho hệ điều hành và cài đặt như bình thường

II. Setup Visual Studio Code (VS Code)

Down từ https://code.visualstudio.com/download và cài đặt như bình thường

III. Create a project

1. Create a folder

Bạn có thể tự tạo folder có dạng như sau:

C:\Users\dunguyen\Projects\CypressAuto

2. Create package.json file

  • Mở folder của project bằng VS code
  • Mở terminal
  • Gõ lệnh
npm init
  • OK để tạo file package.json

3. Install Cypress

  • Vẫn ở màn hình terminal đó, gõ
npm install cypress --save-dev
  • Đợi nó chạy xong là OK, kết thúc phần cài đặt môi trường.

IV. Trải nghiệm Cypress Runner

Gõ vào terminal

npx cypress open

Cypress sẽ tạo cho bạn 1 project mẫu có nhiều file testcase để bạn có thể xem thử các tính năng của cypress và cách sử dụng.

Đây là thành quả sau khi run thử 1 file:

+4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *