[Bài 8] Tách class, method để tránh duplicate code

Mình sẽ làm 2 phần: Tạo ra Base class để setup chung Tạo ra các class thực hiện phần call api riêng Nội dung bài viếtI. Tạo ra Base class để setup chungII. Tạo ra các class thực hiện phần … Continue reading [Bài 8] Tách class, method để tránh duplicate code