Bài 5: Cách tạo Page Class, Controller Class và Page Element Class

I. Page Class LoginPage HomePage Mối quan hệ giữa Test và Page Class: II. Controller Class 1. act Controller Để tạo ra sự liên kết giữa các method thì ta sẽ dùng kỹ thuật Method Chaining: Với method tạo ra … Continue reading Bài 5: Cách tạo Page Class, Controller Class và Page Element Class