Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface

I. Mô hình POM II. Cấu trúc Project theo mô hình mới Ta phân chia thành 4 layers: Tests: nơi viết test Pages nơi trung gian để gọi các controllers Controllers: nơi xử lý các vấn đề khác nhau: Actions, … Continue reading Bài 3: Cấu trúc của project khi sử dụng Fluent Interface