API Testing với Postman (Phần 24) – Build dynamic request body

Thế nào là một dynamic request body, đó là 1 cái request body có data linh động, mỗi lần run test bạn không phải sửa lại data. Mình đã nhắc đến nội dung này trong 1 bài viết khác. Đây … Continue reading API Testing với Postman (Phần 24) – Build dynamic request body