API Testing với Postman (Phần 23) – Sử dụng newman như library

I. Setup môi trường 1. Cài đặt Nodejs và Visual Studio Code Follow theo hướng dẫn ở đây nhé. Link 2. Tạo project Tạo 1 folder mới: ví dụ: D:\bai-23-newman Mở folder trên bằng VS code Mở terminal trên VS … Continue reading API Testing với Postman (Phần 23) – Sử dụng newman như library