Screenplay pattern hoạt động như thế nào (phần 2)

Bài này về Question cách screenplay compare kết quả, có rất nhiều thứ để học tập. Nếu bạn đọc xong mà không hiểu thì bạn biết là có rất nhiều thứ bạn phải học. 😀 Chúng ta hãy bắt đầu … Continue reading Screenplay pattern hoạt động như thế nào (phần 2)