Screenplay pattern hoạt động như thế nào (phần 1)

Như bài trước mình đã phân tích, cấu trúc của screenplay (trong context UI automation) gồm 3 phần với các mục đich như sau: Ability (khả năng): khởi tạo WebDriver và inject nó vào test case (sẽ viết ở bài … Continue reading Screenplay pattern hoạt động như thế nào (phần 1)