Làm API test trong dự án (coming soon)

Mình sẽ mô tả lại công việc api testing cho các bạn mới có thể hiểu được làm api test thì sẽ có những bước gì và làm như thế nào. Các bước chung sẽ như dưới đây:

 1. Hiểu business flow (đọc requirement) và map vào API
 2. Đọc thông tin của từng api, rồi viết checklist (syntax, functional, flow)
  • Create – POST
  • Read – GET
  • Update – PUT / PATCH
  • Delete – DELETE
 3. Viết Testscript
  • postman
  • rest-assured

I. Đọc hiểu business

(sẽ có video)

II. Viết checklist

(sẽ có video)

III. Viết test script (chỉ dành cho các bạn đk khóa học)

Postman

(sẽ có video)

Rest-assured

(sẽ có video)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *