JMeter script 4: Cách viết vòng lặp (for)

Groovy có 1 vài cách viết for như sau:

I. For truyền thống

Là cách viết fori truyền thống từ a –> b

def list = [1,2,5,7]

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	log.info("value of index {} is {}", i, list[i])
}

II. Dùng for-each

Viết kiểu này, bạn bắt buộc phải đi đến từng item trong list, bạn ko thể lấy được index (vị trí) của item đó trong list.

def list = [1,2,5,7]

list.each {value ->
	log.info("value is {}", value)
}

II. Dùng for-each with index

Thật may mắn, groovy có method để bạn vừa for-each vừa lấy được index

def list = [1,2,5,7]

list.eachWithIndex { value,index ->
	log.info("value of index {} is {}", index, value)
}

IV. Bài toán thực tế

Mình có 1 json dạng như sau:

{
 "users": [
  {
   "status": "FAIL",
   "reason": "invalid username"
  },
  {
   "status": "SUCCESS",
   "reason": "PASS"
  },
  {
   "status": "FAIL",
   "reason": "invalid address"
  }
 ]
}

Bây giờ, mình cần phải đọc response này và log ra user nào có status fail và lý do của việc fail đó.

Step 1: Đọc response rồi convert thành json, đã viết ở bài này.

import groovy.json.JsonSlurper

def slurper = new JsonSlurper()
def response = slurper.parseText(prev.getResponseDataAsString())
def users = response.users;

Step 2: duyệt từng phần tử của users.

 • Cách 1: dùng for truyền thống
for (int i = 0; i < users.size(); i++) {
	if (users[i].status == 'FAIL') {
		log.info("User in index {} fail with reason '{}' ", i, users[i].reason)
	}
}
 • Cách 2: dùng for-each with index
users.eachWithIndex {user, index -> 
	if (user.status != 'SUCCESS') {
		log.info("User in index {} fail with reason '{}' ", index, user.reason)
	}
}
 • Result:
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments