Cùng học Cypress (phần 2): Cài đặt môi trường

I. Download and Setup Nodejs

Down Nodejs từ https://nodejs.org/en/download/

Bạn tự chọn phiên bản phù hợp cho hệ điều hành và cài đặt như bình thường

II. Setup Visual Studio Code (VS Code)

Down từ https://code.visualstudio.com/download và cài đặt như bình thường

III. Create a project

1. Create a folder

Bạn có thể tự tạo folder có dạng như sau:

C:\Users\dunguyen\Projects\CypressAuto

2. Create package.json file

 • Mở folder của project bằng VS code
 • Mở terminal
 • Gõ lệnh
npm init
 • OK để tạo file package.json

3. Install Cypress

 • Vẫn ở màn hình terminal đó, gõ
npm install cypress --save-dev
 • Đợi nó chạy xong là OK, kết thúc phần cài đặt môi trường.

IV. Trải nghiệm Cypress Runner

Gõ vào terminal

npx cypress open

Cypress sẽ tạo cho bạn 1 project mẫu có nhiều file testcase để bạn có thể xem thử các tính năng của cypress và cách sử dụng.

Đây là thành quả sau khi run thử 1 file:

2 thoughts on “Cùng học Cypress (phần 2): Cài đặt môi trường

 1. npm ERR! code EPERM
  npm ERR! syscall open
  npm ERR! path C:\Users\duydo\projects\cypressauto\package.json
  npm ERR! errno -4048
  npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, open ‘C:\Users\duydo\projects\cypressauto\package.json’
  npm ERR! [Error: EPERM: operation not permitted, open ‘C:\Users\duydo\projects\cypressauto\package.json’] {
  npm ERR! errno: -4048,
  npm ERR! code: ‘EPERM’,
  npm ERR! syscall: ‘open’,
  npm ERR! path: ‘C:\\Users\\duydo\\projects\\cypressauto\\package.json’
  npm ERR! }
  npm ERR!
  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
  npm ERR! It’s possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
  npm ERR! or that you lack permissions to access it.
  npm ERR!
  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
  npm ERR! the command again as root/Administrator.

  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR! C:\Users\EQ-338\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-16T09_42_51_104Z-debug.log
  PS C:\Users\duydo\projects\cypressauto>

  Báo lỗi vầy là sao huynh

  • 1. File (package.json) đang được mở bằng 1 cái khác –> kiểm tra lại
   2. Không có permission với file/folder –> run command line bằng quyền Admin thử xem
   3. Tạo project ở folder khác, ổ D chẳng hạn.

Leave a Reply to Giang Nguyen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *