[Bài 6] Request DELETE sử dụng Rest-Assured

Requirement: Xóa Student theo id Solution: Thông thường để test chức năng delete (cả API hoặc UI) thì cũng nên tạo ra trước rồi xóa, thay vì xóa luôn những cái đang có. Trong TH này mình cũng làm tương … Continue reading [Bài 6] Request DELETE sử dụng Rest-Assured