[Bài 5] Những method của interface WebElement

Cùng với interface WebDriver, WebElement được sử dụng trong tất cả các script, đơn giản vì lúc test web, chúng ta tương tác với các element trên trang web. Do đó, chúng ta phải nắm chắc những method của WebElement. … Continue reading [Bài 5] Những method của interface WebElement