[Bài 4] @Test trong TestNG và các attribute của annotation @Test

Bài trước mình đã giới thiệu các annotation mà TestNG dùng control thứ tự run test, bài này mình sẽ giới thiệu tiếp các annotation còn lại. I. Annotation @Test: Đây là annotation đánh dấu method hoặc Class là 1 … Continue reading [Bài 4] @Test trong TestNG và các attribute của annotation @Test