[Bài 11] WebDriver script đơn giản thứ hai

Những Testcase của phần login còn khá nhiều, nhưng cách xử lý nó cũng tương tự như vậy. Bạn có thể viết tiếp những case còn lại để thực hành những gì đã học ở các bài trước. Nếu có … Continue reading [Bài 11] WebDriver script đơn giản thứ hai