[Bài 10] Ý nghĩa của class base

Khi Duplicate code trong 1 class thì ta viết 1 function để dùng chung. Thế khi duplicate code ở 2 class khác nhau thì làm thế nào? Có 1 cách xử lý đó là viết 1 Class dùng dung. Ở … Continue reading [Bài 10] Ý nghĩa của class base