API Testing với Postman (Phần 14) – Xử lý array

Hôm nay có bạn hỏi về việc lưu cả 1 list vào trong environment, mình cũng viết 1 bài ngắn nói về việc này.

Mình xử dụng luôn api test của Postman: https://postman-echo.com/post

Body là:

{
  "book": [
    {
      "category": "reference",
      "author": "Nigel Rees",
      "title": "Sayings of the Century",
      "price": 8.95
    },
    {
      "category": "fiction",
      "author": "Evelyn Waugh",
      "title": "Sword of Honour",
      "price": 12.99
    },
    {
      "category": "fiction",
      "author": "Herman Melville",
      "title": "Moby Dick",
      "isbn": "0-553-21311-3",
      "price": 8.99
    },
    {
      "category": "fiction",
      "author": "J. R. R. Tolkien",
      "title": "The Lord of the Rings",
      "isbn": "0-395-19395-8",
      "price": 22.99
    }
  ]
}

Nhiệm vụ bây giờ là: Save toàn bộ author vào 1 array, sau đó save array vào environment

var jsonData = pm.response.json();
// Get list books from response
var books = jsonData.json.book;

// Only for debug
console.log(books);

// Get list of authors, then save to environment
var authors = _.map(books, 'author');
pm.environment.set("authors", authors);

// Only for debug
for (i = 0; i < authors.length; i++){
  console.log(authors[i]);
}

Và đây là kết quả

 • Console log
 • Environment

Muốn biết thêm nhiều kỹ thuật nữa, hãy đăng ký lớp postman script!

10 thoughts on “API Testing với Postman (Phần 14) – Xử lý array

 1. Hi anh Giang,
  Cho em hỏi trường hợp này :
  Ví dụ em save 1 variable là 1 array động (mảng này được response từ api A)
  Mảng này có 10 phần tử.
  Em muốn tạo request cho api B với 10 phần tử đó theo tuần tự, nếu phải tạo 10 requests thì sẽ mất time.
  VD :
  a = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
  url/post/id[a]
  Liệu có cách nào chỉ tạo 1 request nhưng run tất cả các thành phần trong mảng luôn không?
  Cám ơn anh.

 2. Cho e hỏi chút về cách set vulue save vào environment.
  Trong response của header, em muốn set ra được value nó nó mà không được,
  ví dụ như : set-cookie, nó có 2 key như thế, e chỉ lấy được 1 key, còn 1 key không lấy để lưu được.

   • Ví dụ Header của response trả về có 2 key cùng có tên là Set-cookie.
    Mỗi 1 key lại có 1 value khác nhau, giờ em muốn lấy value của key : Set-cookie đó luuw vào environment để làm value cho API khác.
    và em dùng theo hàm Test này ”
    var cookie = null;
    pm.test(“Collect redirect location”, function () {
    pm.response.to.have.header(“Set-Cookie”);
    cookie = pm.response.headers.get(“Set-Cookie”);
    if (cookie !== undefined) {
    pm.environment.set(“redirURL”, cookie);
    }
    });

    Nó không lấy được giá trị em mong muốn ạ.

 3. Hi anh, em có 1 mảng kiểu này
  [ {“id”:”27489494″,
  “name”:”abc”},
  {“id”:”27489989494″,
  “name”:”ab5c”},
  {“id”:”2748379494″,
  “name”:”a3bc”},
  {“id”:”27487489494″,
  “name”:”a2bc”}]
  em muốn set riêng từng id theo name vào environment thì làm như nào ạ, value động có thể thay đổi.

 4. Hi anh. Khi reponse trả về mảng 2 chiều. Em muốn get mảng đó lên phần Test trong postman thì em thực hiện câu lệnh nào ạ? Em cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *